5/5

Uw 5 sterren luxe huurcamper

Onze Algemene Voorwaarden

Bij het huren van een camper horen nu eenmaal een aantal afspraken en voorwaarden. Dit is belangrijk om problemen tijdens uw vakantie of achteraf te voorkomen.

Door het ondertekenen van de huurovereenkomst, het aanvinken van het vakje “Kennis genomen en akkoord met de Algemene Voorwaarden” en / of het betalen van de eerste termijn verklaart u akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van Uwvakantiewheels BV.

 

Algemene Voorwaarden Uwvakantiewheels B.V. versie 1.3 2024

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Verhuurder: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Uwvakantiewheels B.V., gevestigd aan de Otterlaan 10 te (6705 CJ) Wageningen; Postadres: Otterstraat 10 te (6705 CJ) te Wageningen; Wisseladres: Fabrieksweg 14 te (7451 PT) Holten of Klovenier 7 (3905PN) Veenendaal te  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 88701131;
b. Huurder: de persoon die van Uwvakantiewheels B.V. een camper huurt;
c. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Uwvakantiewheels B.V. en de Huurder;
d. camper: de camper die door de Huurder van Uwvakantiewheels B.V. wordt gehuurd;
e. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de Huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;
f. website: de website www.uwluxecamper.nl en/of www.camperinoverijssel.nl, die beiden door Uwvakantiewheels B.V. worden beheerd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Verhuurder en de Huurder.
3. Verhuurder is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.
4. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld en zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder.
5. Door naar de website(s) te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reserveringsaanvraag te maken, en door uiteindelijk een overeenkomst met de Verhuurder aan te gaan, erkent Huurder en stemt Huurder ermee in dat Huurder de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. De algemene voorwaarden zijn altijd terug te vinden op de website(s) van Verhuurder www.uwluxecamper.nl
6. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van een overeenkomst en de overeenkomst zelf.
7. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand:
a. doordat de Huurder en Verhuurder de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of
b. doordat de Huurder het gehele reserveringsproces via de website heeft doorlopen en akkoord is gegaan met de offerte en daarin genoemde voorwaarden; of
c. doordat de Huurder de eerste aanbetaling heeft voldaan, of
d. doordat de Huurder per e-mail akkoord heeft gegeven op de per e-mail gestuurde aanbieding/offerte.
2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en Verhuurder de aanbetaling heeft ontvangen, stuurt Verhuurder de Huurder een bevestiging per e-mail, tenzij Verhuurder de reservering overeenkomstig artikel 3.1 annuleert.

Artikel 3. Annulering van de reservering door Verhuurder
1. Verhuurder kan een reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de Huurder een annulerings-email en wordt de Huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via de e-mail in kennis gesteld en wordt de aanbetaling aan de Huurder terugbetaald.
2. Verhuurder is bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de Huurder de reservering is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het te niet gaan van de camper die door de Huurder is gereserveerd en Verhuurder geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.
3. Indien Verhuurder de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Verhuurder de aanbetaling aan de Huurder terugbetalen.
4. Bij annulering van de reservering is Verhuurder niet aansprakelijk voor de schade die de Huurder daardoor lijdt.

Artikel 4. Huurperiode, gevolgen van overschrijding
1. De huurperiode begint op de dag van aanvang vanaf 15.00 uur (op afspraak) en eindigt op de laatste huur dag om 10.00 uur (op afspraak). Enkel in overleg en na goedkeuring door de Verhuurder kan er afgeweken worden van deze tijden.
2. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan Verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de Huurder een verlenging van het huurtermijn is aangevraagd en deze is toegestaan door de Verhuurder. De huurtermijn verlenging kan onder gelijke of aangepaste voorwaarden worden verlengd.
3. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur (1/7e deel van de weekhuur) extra in rekening gebracht plus hetzelfde bedrag voor elke dag dat de Huurder te camper te laat terugbrengt. Daarnaast op grond van niet nakoming van de overeenkomst verbeurt Huurder een en ander op straffe een direct opeisbare boete van € 500,00 per overtreding, d.w.z. voor ieder dag dat de camper te laat wordt ingeleverd, onverminderd het recht van Verhuurder om de volledige schade van Huurder te verhalen indien deze hoger is.

Artikel 5. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper
Indien Verhuurder de camper niet aan de Huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Verhuurder het recht aan de Huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de Huurder geaccepteerd te worden zonder recht op enige geldelijke of andere vorm van compensatie of prijsmindering. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de Huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De Huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 6. Kilometers
Het aantal “vrije” kilometers is in de huurprijs inbegrepen voor de totale huurperiode, zoals op de website vermeld, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen. Voor de kilometers die de Huurder
extra heeft gereden, wordt € 0,30 per kilometer in rekening gebracht.

Artikel 7. Waarborgsom
1. De waarborgsom per huurperiode per camper is op de website en in overeenkomst aangegeven, waarbij de gegevens in de overeenkomst voorrang hebben. De betaling van de waarborgsom dient voor aanvang van de huurperiode te geschieden, uiterlijk samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits de Huurder al zijn verplichtingen jegens Verhuurder is nagekomen, binnen 14 dagen nadat de Huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de Huurder, eventueel onder inhouding van door de Huurder verschuldigde extra kosten en/of schade. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Verhuurder overeenkomstig deze algemene voorwaarden en de overeenkomst recht op heeft, dan zal de Huurder direct het meerdere, vastgesteld door Verhuurder, boven de waarborgsom aan Verhuurder betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.
2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 8. Uitgifte en Retour, Schoonmaakkosten
1. Tijdens de uitgifte lopen Verhuurder en Huurder samen rond de camper en noteren alle schades op het overdracht formulier, eventuele andere gemaakte afspraken worden ook op het overdrachtsformulier genoteerd en beide partijen tekenen voor akkoord. Verhuurder maakt foto’s van de camper voor overdracht van de sleutels.
2. De Huurder heeft tijdens de huurperiode een meldplicht van alle schades, ongemakken en bijzonderheden dient de Huurder direct bij Verhuurder te melden (uiterlijk binnen 24 uur), ondersteund door foto’s.
3. Bij Retour zullen alle nieuwe ongemakken, gebreken en schades op het overdracht formulier worden genoteerd en beide partijen tekenen voor akkoord. Naast de nieuw gemelde schades of gebreken, vindt er een visuele inspectie plaats. In verband met beschikbare tijd bij inname, vindt er na retour aan Verhuurder een grondige inspectie voor klaarmaken voor nieuwe verhuur plaats. Indien hierbij niet gemelde schades en/ of gebreken aangetroffen worden, meldt de Verhuurder dit direct aan Huurder. Eventuele kosten worden ingehouden/verrekenend met de borg.
4. Het is dus van het grootste belang dat Huurder alle schade/gebreken en ongemakken direct meldt.
5. Bij het retour brengen van de camper dient deze in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen, inventaris en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van Huurder.
6. Alle campers worden afgeleverd met een volle tank diesel en adblue (wanneer van toepassing). Deze dienen beide weer afgetankt te zijn bij het retour brengen. Voor bewijsvoering van het aftanken van de adblue dient Huurder een bon te overhandigen welke uiterlijk 1 dag oud mag zijn en er mag na het aftanken niet meer dan 50 km gereden zijn.
7. Alle campers worden afgeleverd met een volle tank ruitesproeiervloeistof, tenminste 1 volle reserve gasfles en 1 gebruikte gasfles, 220 V aansluitkabels met verloopstekkers, volle fles toiletvloeistof, verbandtrommel gevaren driehoek, en gele hesjes.
8. De camper wordt daarnaast afgeleverd met een lege schoonwatertank, lege vuilwatertank, lege toilettank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de camper ook weer in dezelfde staat retour te brengen en is ter controle door de Verhuurder tijdens het inleveren.
9. Indien de huurder niet voldoet aan de door Verhuurder gestelde eisen, worden de volgende schoonmaakkosten in rekening gebracht of met de waarborgsom verrekend:
o Vuilwatertank niet leeg gemaakt €20,00
o Schoonwatertank niet leeg gemaakt €20,00
o Toilettank niet leeggemaakt €100,00
o Toiletruimte niet gereinigd €75,00
o Tolwegsticker niet verwijderd (Zwitserland uitgezonderd) €15,00
o Buitenzijde niet gereinigd €100,00
o Binnenzijde niet gereinigd €150,00
o Koelkast niet gereinigd €25,00
o Brandstof niet afgetankt (exclusief brandstof) €35,00
o LPG niet afgetankt (exclusief LPG) €35,00
o Adblue niet afgetankt (exclusief Adblue) Bon inleveren €35,00
10. Indien bij of na de inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper of bijgeleverde accessoires en inventaris, verplicht Verhuurder zich binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de Huurder gestorte borg aan Huurder te restitueren.
11. Wanneer er wel schades zijn geconstateerd zal er eerst naar deze kosten gekeken worden en wat er verrekend kan worden met borg/ eigen risico alvorens er tot eventueel uitbetaling overgegaan kan worden van het restant met een maximum van 60 dagen.

Artikel 9. Annulering door Huurder
1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Verhuurder raadt de Huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
2. De annuleringskosten bedragen €25,- administratiekosten en het onderstaande percentage van de huursom brengen we in rekening.
a) Meer dan tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25 % van de huursom
b) Binnen 10 weken voor aanvang van de huurperiode 40 % van de huursom
c) Binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60 % van de huursom
d) Binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode 90 % van de huursom
3. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 10. Legitimatie
Vanuit de verzekering zijn wij verplicht kopieën of foto’s te maken van dubbele geldige identiteitsbewijzen van de huurder en van de geldige paspoorten van alle volwassen medereizigers. Bij reservering gaat de Huurder hiermee akkoord. De persoonsgegevens kunnen eventueel nader worden geverifieerd. Huurder dient bij het ophalen van het gehuurde altijd een geldig op naam van de Huurder gesteld B rijbewijs te tonen waarvan een kopie of foto gemaakt kan worden. Wanneer er meerdere bestuurders voor de camper zijn opgenomen in de overeenkomst dan dient Huurder voor alle bestuurders een geldig rijbewijs te laten zien.

Artikel 11. Betaling en prijswijziging
1. Bij/Na het tot stand komen van de overeenkomst dient Huurder de huursom alsmede waarborgsom te betalen volgens betalingsregeling zoals in de overeenkomst overeengekomen.
2. De huur kan enkel plaatsvinden wanneer de volledige betaling van de huurprijs en de borg zijn voldaan zoals overeengekomen op de overeenkomst.
3. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer zoals vermeld op de huurovereenkomst en / of factuur t.n.v. Verhuurder.
4. Indien de Huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Verhuurder de Huurder een herinnering. Geeft de Huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 aan de Huurder in rekening gebracht.
5. Eventuele bekeuringen die Verhuurder heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de Huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de Huurder in rekening gebracht en/of met de waarborgsom verrekend.
6. Indien de Huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Verhuurder verschuldigd is, bijvoorbeeld bekeuringen, schade aan de camper en schoonmaakkosten, dan stuurt Verhuurder de Huurder een herinnering met het verzoek tot betaling van het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen. Geeft de Huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de Huurder in verzuim. De Huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de Huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Verhuurder de vordering uit handen geven, in welk geval de Huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.
7. Wanneer de verhuurder de huurprijzen verhoogd of verlaagd dan is dit niet geldig voor de reeds afgesloten huurovereenkomsten. De verhuurder heeft enkel het recht de huurprijs te verhogen of te verlagen wanneer er wijzigingen vanuit de wet optreden, zoals bijvoorbeeld de btw.
Het recht tot ontbinding door de Huurder is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw.

Artikel 12. Reparatie en schade
1. Bij het afhalen van de camper zal eventuele aanwezige schade worden vermeld op het overdracht formulier het zogenaamde “uwwheels formulier” of “goform” voorzien van foto’s. De Huurder en Verhuurder zullen alles in het werk stellen om pech en/of schades te voorkomen.
2. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.
3. Bij schade, pech of ongeval met de camper dient de Huurder z.s.m. contact op te nemen met Spitz schadecoach via schade@spitz-verzekert.nl of bel naar +31 (0)523 – 613 621.
4. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden worden normaliter door de Verhuurder uitgevoerd. Periodiek onderhoud is normaliter niet nodig tijdens een huurperiode, tenzij in één huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient de Huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend camperbedrijf (dealer) na goedkeuring en overleg met de Verhuurder.
5. Wanneer tijdens de huurperiode bepaalde reparatiewerkzaamheden nodig zijn dient er overlegt te worden met de Verhuurder en dient de reparatie zelfstandig of door een erkend camperbedrijf uitgevoerd te worden.
6. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit gebruik zijn voor rekening van Huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, adblue, olie, ruitensproeiervloeistof, bandreparaties, ruitschade door toedoen van Huurder, tol/veerboten/ponden en of bruggen, boetes, parkeerkosten etc.
7. Huurder dient er op toe te zien dat een eventuele reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met Verhuurder of pechhulpservice. Wanneer de kosten van een door de Verhuurder goedgekeurde reparatie buitensporig hoog zijn, behoudt Verhuurder zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
8. De door Huurder betaalde onderhoudsbeurten en na toestemming van Verhuurder elders uitgevoerde reparaties worden door Verhuurder tegen overlegging van een originele gespecificeerde nota ten name van Uwvakantiewheels B.V. vergoed.
9. Vergoeding is uitgesloten indien Huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.
10. Schade aan het interieur, airco-unit op het dak, radio/CD, TV/DVD, achteruitrijdcamera, luifel en fietsenrek is voor risico van de Huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.
11. Bij iedere aanrijding, ongeval en/of diefstal dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de Huurder binnen 24 uur Verhuurder telefonisch op de hoogte te stellen. Indien mogelijk zal men enige foto’s maken van de situatie en gegevens noteren van eventuele getuigen. De Huurder dient door de plaatselijke autoriteiten een rapport of proces verbaal te laten maken.
12. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van Verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.
13. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van Verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
14. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de Huurder.
15. De Huurder is verplicht tijdens de reis direct en ook en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Verhuurder.
16. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel van de camper tijdens de huurperiode kan de Huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.
17. Mocht na overleg tussen partijen en de pechhulp door een aantoonbaar technisch mankement vroegtijdig terugkeer noodzakelijk zijn waarbij het technisch mankement te wijten is aan nalatigheid van de Verhuurder, dan zal het resterende aantal huurdagen aan Huurder terugbetaald worden.
18. Verhuurder zorgt dat de campers ten alle tijden voorzien zijn van een geldige APK keuring.
19. Verhuurder adviseert de huurder om zelf een goede reis en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekeraar inclusief een dekking voor een pandemie. Het annuleringsrisico vanwege een pandemie dient de huurder zelf te verzekeren bij zijn eigen annuleringsverzekering.

Artikel 13. Brandstof
Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de Huurder. De Huurder krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en de Huurder dient de camper volgetankt te retourneren.

Artikel 14. Verbruikskosten
1. Er is een liter fles voor het chemisch toilet en een liter olie aanwezig, het gebruik hier van zijn geen kosten aan verbonden, als Huurder meer nodig heeft zijn de kosten voor hem/haar.
2. Voor het gas verbruik zijn er een in gebruik zijnde fles en een nieuwe volle fles aanwezig. Deze gebruikte fles bevat altijd meer dan 50% inhoud en deze mag gebruikt worden. Wanneer de huurder ook de tweede nieuwe fles gebruikt tijdens de huurperiode zal deze in rekening gebracht worden. De kosten voor het wisselen van een lege fles zijn voor Huurder zelf. Ivm met borg op de flessen dient de nieuwe fles identiek te zijn aan de gewisselde fles, anders dient Huurder de huidige flessen te laten staan en een nieuwe fles erbij te kopen. Standaard zijn er 2 flessen van 5 kg aanwezig in de camper, op aanvraag kunt u deze uitbreiden naar 10kg dit is voor kosten van de huurder.
3. De campers welke een LPG fles bevatten mogen te nimmer vervangen worden door huurder. U kunt deze bij het tankstation navullen. De benodigde nippels zijn meegeleverd bij de camper.
4. In de campers welke adblue techniek bevatten is een extra 5 liter fles adblue aanwezig, wanneer deze gebruikt wordt door de huurder dan zal deze separaat in rekening gebracht worden door de verhuurder.
5. In alle campers zal een fles ruitensproeiervloeistof aanwezig zijn. wanneer deze gebruikt wordt door de huurder dan zal deze separaat in rekening gebracht worden door de verhuurder.

Artikel 15. Bestuurder, bestuur en gebruik van de camper, honden
1. De bestuurder(s)/chauffeur(s) dient op de dag van begin huurperiode ten minste 23 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende, rekening houdend met het maximaal te beladen gewicht à 3.500 kg per camper. Het massa rijklaar gewicht staat vermeld op het kentekenbewijs. De meeste campers bevatten echter nog 100kg aan extra accessoires.
2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de Huurder opgegeven bestuurder(s). De Huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.
3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Verhuurder zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.
4. De Huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid heeft om te camper goed te kunnen besturen.
5. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de Verhuurder worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het oliepeil en het koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen. Deze gebruikskosten zijn voor rekening van de Huurder.
6. Bij de meeste van onze campers is geen schotel met TV ontvanger meer gemonteerd. Voor uw gemak is wel in een aantal campers een TV scherm aanwezig.. Huurder kan dan eenvoudig streamen vanaf eigen telefoon, tablet of notebook en deze op de meegeleverde HDMI kabel aansluiten. De gebruiksaanwijzing hiervoor treft Huurder aan in het handleidingenboek welke in elke camper aanwezig is. Huurder dient vanzelfsprekend te beschikken over de hiervoor geschikte eigen apparatuur.
7. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de huurovereenkomst en groene kaart vermelde landen. De link naar de betreffende kaart kan Huurder vinden op de websites genoemd in artikel 1 lid 5. Bij twijfel dient de Huurder toestemming te vragen aan de Verhuurder.
8. Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen (camping / camperovernachtingen uitgesloten) en overeenkomstig bestemming gebruikt te worden; dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en van exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de camper te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen. De campers zijn voorzien van de voor die camper geaccordeerde milieustickers voor Duitsland en Frankrijk.
9. Het is de Huurder verboden eigenhandig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. (tolstickers zijn uitgesloten en dienen einde huurperiode netjes verwijderd te zijn) aan te brengen aan de camper.
10. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om te roken in de camper. Bij eventuele overtreding hiervan worden de schoonmaak en reinigingskosten welke mogelijk door een externe partij uitgevoerd dienen te worden ingehouden op de borg/eigen risico.
11. Er mogen alleen kleine honden (katten en/of andere huisdieren zijn niet toegestaan) tot ca 18 kg mee in de daarvoor bestemde campers (dit staat per camper aangegeven op de websites). Wanneer Huurder een huisdier mee wenst te nemen dient dit vooraf gemeld te worden en dient dit opgenomen te zijn in de huurovereenkomst.
12. De camper dient reukloos en schoon te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is wordt er een bedrag voor de schoonmaakkosten in rekening gebracht conform de boetelijst zie art.9 lid 9. De campers waarin honden toegestaan zijn, zijn daardoor niet hypoallergeen.
13. Indien er in een verhuurde camper waarvoor geen huisdier is toegestaan alsnog een huisdier is meegenomen en zonder van de Verhuurder hiervoor akkoord te hebben gehad, dan wordt een bedrag van € 1000,- op de borg ingehouden plus de kosten voor de hypoallergene schoonmaak exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade.
14. Het is Huurder nadrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijlessen, het trekken van andere voertuigen, het vervoeren van vracht, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van Verhuurder kunnen worden geschaad.
15. Wanneer de camper een trekhaak bezit mag er een aanhanger gekoppeld worden, Huurder is zelf ten allen tijden verantwoordelijk voor goede verlichting, de lading op deze aanhanger en het maximum gewicht te hanteren wat de camper mag trekken. Tevens dient Huurder een hiervoor geldig rijbewijs te laten zien aan de Verhuurder.
16. Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden de camper te beschikken in strijd met de belangen van de Verhuurder.
17. Het is de Huurder nadrukkelijk verboden met de gehuurde camper wintersportbestemmingen te bezoeken in de periode vanaf 1 november tot 1 april of buiten deze periodes wanneer de omstandigheden dit niet verantwoorden.
18. Het is de Huurder nadrukkelijk verboden de camper te gebruiken voor deelname en of bezoek aan festivals, rally’s en of andere soortgelijke activiteiten.
19. De campers zijn voorzien van fietsendragers, het is de Huurder nadrukkelijk verboden om meer fietsen op deze fietsendragers te plaatsen dan oorspronkelijk bedoel d is. Tevens dient de Huurder de betreffende borden te gebruiken in de landen waar dit verplicht is. De Verhuurder zorgt dat deze borden op verzoek aanwezig zijn met de bijbehorende bevestigingsmaterialen mits uw reis naar Spanje of Italië gaat.

Artikel 16. Verplichtingen van de Huurder
1. Indien de Huurder niet de bestuurder is, dan dient de Huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.
2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder. Het is de Huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.
3. De Huurder garandeert dat hij dan wel als de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.
4. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.
5. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.
6. Indien de Huurder zijn verplichtingen jegens Verhuurder die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de Huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Verhuurder daardoor lijdt.

Artikel 17. Ontbinding van de huur
1. Verhuurder kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussen komst beëindigen/ontbinden en het gehuurde terugnemen resp. zich in het bezit van het gehuurde te stellen op het moment dat:
a. Huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen binnen een redelijk termijn niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
b. Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
c. Verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij (als hij hiervan op de hoogte was geweest) de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met Huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan Verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen;
d. Huurder in het buitenland is gevestigd en voor en na sluiten van de overeenkomst dit feit aan Verhuurder heeft verzwegen en/of andere of onvolledige gegevens heeft vertrekt en de verhuurder de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien hij daarvan op de hoogte was geweest;
e. Huurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs en/of paspoort
f. staats- of civielrechtelijk beslag op de betrokken gehuurde camper is gelegd;
g. blijkt dat de camper niet meer veilig is om te verhuren en geen vervanging kan worden gevonden.
2. Huurder zal alle medewerking aan Verhuurder verlenen om het gehuurde terug te geven.
3. Wanneer Huurder voor het begin van de huurperiode sterft, wordt de huur ontbonden.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van Huurder ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel lid 1 a., c., d., e. en lid 2.

Artikel 18. Herroepingsrecht, bedenktermijn
1. De Huurder heeft gedurende een bedenktermijn van 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst het recht, de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te herroepen.
Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen Verhuurder en Huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie of verhuur-/wisseladres van Verhuurder.
Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de Huurder tijdens de bedenktijd al geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd.
2. In geval van het bestaan van een herroepingsrecht dient Huurder aan Verhuurder een duidelijke verklaring te sturen (bijv. een brief per post, of e-mail) betreffende zijn beslissing om deze overeenkomst te herroepen onder gebruik van onderstaand voorbeeldformulier.
3. Als Huurder van dit recht gebruik maakt, zal Verhuurder alle betalingen die hij van Huurder heeft ontvangen onmiddellijk aan Huurder retourneren uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop Verhuurder de kennisgeving van herroeping van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt Verhuurder hetzelfde betaalmiddel dat Huurder voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. Voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
4. Als Huurder heeft verzocht dat de diensten tijdens de herroepingstermijn aanvangen, moet hij Verhuurder een redelijk bedrag betalen, dat overeenkomt met het deel van de diensten die al zijn geleverd tot het moment waarop hij Verhuurder op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het recht van herroeping met betrekking tot de overeenkomst, vergeleken met de totale omvang van de diensten voorzien in de overeenkomst.
Modelformulier voor herroeping
(Als Huurder de overeenkomst wil herroepen, dient hij dit formulier in te vullen en aan Verhuurder te sturen)
Aan:
Uwvakantiewheels B.V.
Otterlaan 10
6705 CJ Wageningen
E-mailadres: info@uwluxecamper.nl of info@camperinoverijssel.nl
Ik/wij, NAAM, ADRES, herroep/herroepen hierbij het door mij/ons op DATUM gesloten contract voor de huur van de camper NAAM.
Handtekening van de Huurder(s) (alleen bij schriftelijke kennisgeving per post)
Datum

Artikel 19. Verzekering
1. Alle campers worden verhuurd inclusief WA + Casco verzekering en wegenbelasting. Door de Verhuurder wordt een verzekering afgesloten voor pechhulp in het buitenland en repatriëring van de camper in geval van uitval van het voertuig. Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de Huurder. Het verzekeringsbewijs wordt meegeleverd met de camper.
2. Repatriëring vanwege persoonlijke redenen van de Huurder, zijn voor rekening van de Huurder. Indien de Huurder, onder invloed van alcohol of drugs, schade veroorzaakt dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Huurder.
3. Interieurschade is niet verzekerd en voor risico van de Huurder, behoudens normale slijtage en normaal gebruik. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de Huurder geen aanspraak op schadevergoeding of gevolgschade worden gemaakt.
4. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten.
5. Een aantal van onze campers zijn voorzien van een Bearlock (of vergelijkbaar) anti diefstal systeem. De Huurder is verplicht dit systeem te gebruiken. Wanneer de gehuurde camper dit systeem bevat zal dit bij het afhalen uitgelegd worden.
6. Verhuurder adviseert Huurder dringend om een goede reis en annulering verzekering af te sluiten bij eigen verzekeraar inclusief een dekking voor een pandemie. Het annuleringsrisico vanwege een pandemie dient de Huurder zelf te verzekeren bij zijn eigen annuleringsverzekering.
7. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de Huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de Huurder. Tot slot worden beschadigingen aan het interieur niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de Huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van Verhuurder.

Artikel 20. Instructie
Bij het afhalen van de camper krijgt de Huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Deze instructie is ook in de camper op schrift aanwezig.

Artikel 21. Schade en aansprakelijkheid van de Huurder
1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van Verhuurder, in welke geval aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs.
2. Voor schade aan de reisbagage van de Huurder is Verhuurder nooit aansprakelijk.
3. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten/schade voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:
a. Overtreding door Huurder van de verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
b. Door Huurder en/of inzittende van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
c. Beëindiging/ontbinding/annulering van de huurovereenkomst door Verhuurder op basis van de genoemde punten in artikel 3 en 18 lid 4.
d. Reparatie en onderhoud van de camper dan wel omstandigheden waardoor de Huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van het gehuurde.
4. Huurder vrijwaart Verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aansprakelijkheid.
5. Indien Verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schadeswordt aangesproken, zal Huurder op eerste vordering en naar opgaven van Verhuurder die kosten en schade evenals gevolgkosten onverwijld aan Verhuurder voldoen.
6. In alle gevallen dat Huurder enige bepalingen van huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is Huurder aansprakelijk voor de daardoor voor Verhuurder reeds ontstane en daardoor nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met het gehuurde, indien ervoor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van Huurder en/of derden.
7. Huurder zal, wanneer de borg/eigen risico niet toereikend is, zonder enige reserve de door Verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de Verhuurder deze kosten en schade bij Huurder heeft gevorderd.
8. Bij het niet of niet tijdig nakomen van deze betaling, zijn alle gevolg kosten ook voor de Huurder.
Ten laste van de Verhuurder komen tevens kosten van alle buitengerechtelijke maatregelen, die Verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

Artikel 22. Welke landen mogen worden bezocht
Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Verhuurder aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de Huurder.

Artikel 23. Parkeren
Het achterlaten van een auto van de Huurder en/of bestuurder op het terrein van Verhuurder tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico en alleen op aanvraag mogelijk. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 24. Aansprakelijkheid
1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
2. De kleuren van de camper die te zien zijn op het beeldscherm van de Huurder kunnen afwijken van de kleuren die de camper werkelijk heeft. Verhuurder is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
3. Verhuurder kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de Huurder of de bestuurder.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verhuurder is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5. Verhuurder is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de Huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.
6. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vakantiegeld resp. vergoeding van de opgenomen vakantiedagen van Huurder en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Verhuurder gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot de huursom.
8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens
1. Verhuurder verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en conform het privacy beleid van Verhuurder voor de wijze waarop Verhuurder de gegevens van Huurder verwerkt. Het privacy beleid is hier te vinden: https://uwluxecamper.nl/privacy-statement/
2. Het is Verhuurder toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
a. indien de Huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Verhuurder;
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Verhuurder.

Artikel 26. Toepasselijk recht, (buiten-)gerechtelijke geschillenbeslechting en bevoegde rechter
1. Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en de Huurder is Nederlands recht van toepassing.
2. Verhuurder is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting in consumentenzaken. Verhuurder is op grond van Europese wetgeving wettelijk verplicht Huurder desondanks daarover te informeren dat de Europese Commissie een onlineplatform voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (ODR) heeft ingericht. Dat platvorm is hier te vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Huurder en Verhuurder worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Verhuurder is gelegen. De Huurder heeft 1 maand de tijd nadat Verhuurder zich schriftelijk jegens de Huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.kopieën

 

Scroll naar boven